BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Ogłoszenia
Ilość odsłon: 46063

Postanowienie nr ZPOŚ-7624-1/05 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Kozy, Wymysłowi-Stawiska , Bycz
    Więcej...

Postanowienie nr ZPOŚ-7624-2/05 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Kolejowej, Wypycha, Władysława Łokietka na działkach w obrębie geodezyjnym Piotrków Kujawski
    Więcej...

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji sanitarnej w Piotrkowie Kujawskim w ul. Włocławskiej, Dworcowej, Kujawskiej, Kolejowej, Wypycha, Władysława Łokietka na działkach w obrębie geodezyjnym Piotrków Kujawski
    Więcej...

DECYZJA o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na rerealizację przedsięwzięcia Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości : Kozy, Wymysłowo - Stawiska, Bycz
    Więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie fragmentu hali proszkowni mleka i budowie zbiornika na wodę na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: - obręb geodezyjny Piotrków Kujawski – dz. Nr : 1327 i 1328
    Więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie stacji bazowej telefonii komórkowej BT 44852 „ Kozy” zlokalizowanej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 95/3 obrębu geodezyjnego Malina
    Więcej...

UNIEWAŻNIENIE PRZETARGU
    Więcej...

Postanowienie nr ZPOŚ-7624-4/05 w sprawie odstąpienia od obowiązku sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia realizowanego przez Proszkownię Mleka Sp. z o.o. 88-230 Piotrków Kujawski, ul. Dworcowa 28 polegającego na: Przebudowie fragmentu hali proszkowni mleka i budowie zbiornika na wodę na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: - obręb geodezyjny Piotrków Kujawski – 1327 i 1328
    Więcej...

OBWIESZCZENIE
    Więcej...

ZAPOWIEDŹ PRZYJMOWANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH WARUNKI ORGANIZACYJNO – TECHNICZNE DORĘCZANIA DOKUMENTÓW ELEKTRONICZNYCH
Na podstawie art. 16 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 20 kwietnia 2005 r. Nr 64 poz. 565) oraz rozporządzenia wykonawczego z dnia 29 września 2005 r. w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz.U. z 13 października 2005 r. Nr 200 poz. 1651)
    Więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Remoncie drogi gminnej Władysławowo- Zborowiec w miejscowości Szewce na odcinku 1,593 km. na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 40 obrębu geodezyjnego Szewce.
    Więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie sposobu użytkowania części hali na malarnię proszkową z linią przygotowawczą powierzchni detali oraz neutralizacją ścieków w miejscowości Piotrków Kujawski na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 166/81 obrębu geodezyjnego Piotrków Kujawski.
    Więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego , budynku usługowego/ warsztatu napraw samochodów , stacji paliw LPG, szamba w miejscowości Piotrków Kujawski na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 1702/1
    Więcej...

Wykaz nieruchmości położonych w Gminie Piotrków Kujawski przeznaczonych do sprzedaży
    Więcej...

Wykaz nieruchomości położonych w gminie Piotrków Kujawski przeznaczonych do sprzedaży
    Więcej...

Wybory 2006
SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W WYBORACH DO RAD GMIN, RAD POWIATÓW I SEJMIKÓW WOJEWÓDZTW, RADY M.ST.WARSZAWY I RAD DZIELNIC M.ST. WARSZAWY ZARZĄDZONYCH NA DZIEŃ 12 LISTOPADA 2006 ROKU
    Więcej...

Miejsko Gminny Zespół Oświaty, Kultury, Rekreacji i Sportu w Piotrkowie Kujawskim
ogłasza w dniu 23 listopada 2006 roku konkurs na stanowisko

specjalisty do spraw kadrowych i organizacyjnych.
    Więcej...

Zarządzenie Nr 1/2006 Dyrektora Miejskiego Gminnego Zespołu Oświaty, Kultury, Rekreacji i Sportu w Piotrkowie Kujawskim z dnia 21 listopada 2006 roku
    Więcej...

Protokół z otwarcia ofert złożonych na konkurs – specjalisty do spraw kadrowo organizacyjnych.
    Więcej...

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu – specjalista do spraw kadrowo organizacyjnych
    Więcej...

Zarządzenie Nr 1/2007 Dyrektora Zespołu Ekonomiczno-Administracyjnego Szkół w Piotrkowie Kujawskim z dnia 5 stycznia 2007 roku
w sprawie : wprowadzenia Regulaminu określającego szczegółowe zasady rekrutacji na wolne stanowiska w Zespole Ekonomiczno-Administracyjnym Szkół

w Piotrkowie Kujawskim
    Więcej...

Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Piotrkowie Kujawskim ogłasza w dniu 5 stycznia 2007 roku konkurs na stanowisko specjalisty do spraw księgowości budżetowej.
    Więcej...

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko specjalisty do spraw księgowości budżetowej w Zespole Ekonomiczno – Administracyjnym Szkół w Piotrkowie Kujawskim
    Więcej...

Protokół z rozstrzygnięcia konkursu - specjalista do spraw księgowości budżetowej z dnia 26 stycznia 2007 roku
    Więcej...

Informacje o wynikach naboru na stanowisko specjalisty do spraw księgowości budżetowej.
    Więcej...

OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT W FORMIE POWIERZENIA WYKONANIA ZADAŃ PUBLICZNYCH WRAZ Z UDZIELENIEM DOTACJI
BURMISTRZ MIASTA I GMINY PIOTRKÓW KUJAWSKI

Na podstawie art. 11 ust. 2 oraz art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz. 873 z poźn. zm.).
    Więcej...

O B W I E S Z C Z E N I E
    Więcej...

W Y K A Z nieruchomości położonych w gminie Piotrków Kujawski przeznaczonych do sprzedaży
    Więcej...

Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski ogłasza konkurs na stanowisko dyrektora Gimnazjum w Piotrkowie Kujawskim ul. Włocławska 37, 88-230 Piotrków Kujawski
O stanowisko dyrektora mogą ubiegać się kandydaci, którzy spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 roku w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 2003 r. Nr 89, poz. 826 z późn. zm.) oraz nie prowadzą działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami.
    Więcej...

K O M U N I K AT
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski uprzejmie informuje, że do dnia 30 czerwca 2007 r. Rada Miejska w Piotrkowie Kujawskim przyjmuje zgłoszenia kandydatów na ławników.
    Więcej...

Informacja
Burmistrz Miasta i Gminy Piotrków Kujawski
    Więcej...

© 2003 Internet-Info