BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Tryb działania Rady
Ilość odsłon: 5443

Tryb pracy Rady

§ 22. Sesje Rady.

1. Rada obraduje na sesjach zwołanych przez przewodniczącego w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Do zawiadomienia o zwołaniu sesji dołącza się porządek obrad wraz z projektami uchwał.

2. Rada Miejska może wprowadzać zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

3. Projekt uchwały powinien być przedłożony Radzie wraz z uzasadnieniem, w którym należy wskazać potrzebę podjęcia uchwały oraz informację o skutkach finansowych jej realizacji.

4. Projekty uchwał są opiniowane co do ich zgodności z prawem przez radcę prawnego Urzędu.

§ 23. Inicjatywę uchwałodawczą posiada Burmistrz, Komisje rady oraz radni, chyba że przepisy prawa stanowią inaczej.

§ 24. 1. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady zwołuje przewodniczący Rady poprzedniej kadencji w ciągu 7 dni po ogłoszeniu zbiorczych wyników wyborów do rad na obszarze całego kraju.

2. Pierwszą sesję nowo wybranej Rady otwiera i prowadzi do czasu wyboru przewodniczącego najstarszy wiekiem radny obecny na sesji.

3. Porządek obrad pierwszej sesji powinien obejmować następujące sprawy:

- złożenie ślubowania przez nowo wybranych radnych,

- wybór przewodniczącego Rady i jego zastępców,

- poinformowanie Rady o stanie budżetu oraz o innych ważnych sprawach dla gminy,

- przyjęcie ślubowania wybranego Burmistrza.

§ 25. 1. Podczas sesji Rada rozpatruje i rozstrzyga w drodze uchwał wszystkie sprawy należące do jej kompetencji.

2. Sesja Rady odbywa się podczas jednego posiedzenia. Na wniosek przewodniczącego obrad lub radnego Rada może postanowić o przerwaniu sesji i kontynuowaniu obrad w innym wyznaczonym terminie na kolejnym posiedzeniu tej samej sesji.

§ 26. 1. Rada odbywa sesje zwyczajne zgodnie z planem pracy Rady, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.

2. Plan pracy przygotowuje przewodniczący Rady przy współudziale przewodniczących stałych komisji i przedstawia go Radzie do zaakceptowania.

3. Rada może w ciągu roku dokonać zmian i uzupełnień w planie pracy.

§ 27. Rada może odbywać sesje nadzwyczajne zwoływane bez względu na plan pracy przez przewodniczącego na wniosek Burmistrza lub grupy radnych stanowiącej co najmniej ¼ ustawowego składu rady , w ciągu 7 dni od daty złożenia wniosku.

§ 28. 1. Porządek obrad, miejsce, termin oraz godzinę rozpoczęcia sesji ustala przewodniczący Rady w porozumieniu z Burmistrzem.

2. Przygotowanie materiałów na sesję Rady, jak również obsługę organizacyjno-techniczną zapewnia Burmistrz.

§ 29. 1. O terminie sesji zwyczajnej Rady zawiadamia się jej członków pisemnie najpóźniej na 7 dni przed terminem obrad.

2. O terminie sesji poświęconej uchwaleniu budżetu, planów społeczno-gospodarczych oraz rozpatrzeniu sprawozdań z ich wykonania, zawiadamia się członków Rady co najmniej na 10 dni przed terminem obrad.

3. W zawiadomieniu o sesji podaje się miejsce, dzień, godzinę rozpoczęcia posiedzenia oraz porządek obrad.

4. Wraz z zawiadomieniem radnym dostarcza się projekty uchwał oraz inne niezbędne materiały związane z porządkiem obrad.

5. Zawiadomienie o terminie, miejscu i przedmiocie obrad Rady powinno być podane do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

6. W razie nie dotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 1 i 2 Rada może podjąć uchwałę o odroczeniu sesji i wyznaczyć nowy termin. Wniosek o odroczenie sesji może być zgłoszony przez radnego lub komisję tylko na początku obrad i głosowany jako pierwszy.

§ 30. Przed każdą sesją przewodniczący Rady ustala listę osób zaproszonych na sesję.

§ 31. Publiczność obserwująca przebieg sesji zajmuje wyznaczone dla niej miejsca.

§ 32. Wyłączenie jawności sesji jest dopuszczalne jedynie w przypadkach przewidzianych w przepisach obowiązującego prawa.

§ 33. Posiedzenie sesji otwiera, prowadzi i zamyka przewodniczący Rady, w razie jego nieobecności jeden z wiceprzewodniczących Rady, wyznaczony przez przewodniczącego.

§ 34. 1. Otwarcie sesji następuje po wypowiedzeniu przez przewodniczącego formuły "Otwieram ... sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.

2. Po otwarciu sesji przewodniczący stwierdza quorum, które stanowi co najmniej połowa ustawowego składu Rady, a w razie jego braku wyznacza termin posiedzenia i zamyka obrady.

§ 35. 1. Po stwierdzeniu prawomocności obrad przewodniczący Rady stawia pytanie o ewentualny wniosek w sprawie zmiany porządku obrad.

2. Z wnioskiem o ustalenie bądź zmianę porządku obrad może wystąpić radny, Burmistrz lub jego zastępca na początku sesji.

3. Rada może wprowadzić zmiany w porządku obrad bezwzględną większością głosów ustawowego składu Rady.

§ 36. W porządku obrad każdej zwyczajnej sesji Rady przewiduje się:

- przyjęcie protokółu z poprzedniej sesji,

- informacja przewodniczącego Rady z podejmowanych działań w okresie między sesjami,

- informacja Burmistrza z działalności między sesjami Rady, zwłaszcza z wykonania uchwał rady

- rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska

- interpelacje i zapytania radnych,

- odpowiedzi na interpelacje,

- wolne wnioski i informacje.

§ 37. 1. Interpelacje i zapytania są kierowane do Burmistrza.

2. Interpelacje dotyczą ważnych spraw gminy.

3. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające zeń pytania.

4. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje udzielają: Burmistrz, wyznaczony przez Burmistrza pracownik Urzędu , lub kierownik gminnej jednostki organizacyjnej.

5. Odpowiedzi na interpelacje udziela się na sesji, na której je wniesiono lub na najbliższej sesji w przypadku spraw wymagających postępowania wyjaśniającego.

6. Odpowiedź na interpelacje wniesioną na piśmie wymaga tej samej formy.

§ 38. Komisje rady składają roczne sprawozdania ze swej działalności za rok poprzedni w terminie do 31 marca roku następnego.

§ 39. 1. Przewodniczący prowadzi obrady zgodnie z porządkiem obrad otwierając i zamykając dyskusję nad każdym punktem.

2. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący może dokonać za zgodą Rady zmiany w kolejności poszczególnych punktów porządku obrad.

§ 40. 1. Przewodniczący czuwa nad sprawnym przebiegiem i zachowaniem porządku obrad, a zwłaszcza nad zwięzłością wystąpień radnych.

2. Przewodniczący może czynić radnemu uwagi dotyczące tematu, formy i czasu trwania wystąpień.

3. Jeśli uwagi przewodniczącego nie odnoszą skutku, przysługuje mu prawo odebrania głosu mówcy, nakazując odnotowanie tego faktu w protokóle.

4. Postanowienia ust. 2 i 3 stosuje się odpowiednio do osób z poza rady, zaproszonych na sesję i do publiczności.

5. Po uprzednim ostrzeżeniu przewodniczący rady może nakazać opuszczenie sali tym osobom spośród publiczności, które swoim zachowaniem lub wystąpieniami zakłócają porządek obrad bądź naruszają powagę sesji.

§ 41. 1. Przewodniczący obrad udziela głosu według kolejności zgłoszeń.

2. Przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością w sprawach zgłoszenia wniosku o charakterze formalnym, których przedmiotem mogą być w szczególności sprawy:

a) stwierdzenia quorum,

b) wycofania określonego tematu z porządku obrad,

c) zakończenie dyskusji i podjęcie uchwały,

d) zamknięcie listy mówców,

e) ustalenie czasu wystąpienia dyskutantów,

f) przeliczenia głosów,

g) zamknięcie listy kandydatów przy wyborach,

h) zgłoszenie autopoprawki do projektu uchwały lub wycofanie projektu,

i) przestrzeganie regulaminu obrad,

j) przerwanie, odroczenie lub zamknięcie posiedzenia,

k) przeprowadzenie głosowania imiennego,

l) zmiany porządku obrad.

3. Wnioski o charakterze formalnym przewodniczący obrad poddaje pod głosowanie.

4. Poza kolejnością zgłoszeń przewodniczący udziela głosu Burmistrzowi i jego zastępcy.

5. Przewodniczący może udzielić głosu w dyskusji sołtysom z terenu gminy, obecnym na posiedzeniu Rady oraz innym osobom zaproszonym na obrady.

§ 42. 1. W przypadku stwierdzenia braku quorum w trakcie posiedzenia przewodniczący może przerwać obrady i jeżeli nie może zwołać quorum, wyznacza nowy termin posiedzenia tej samej sesji z tym, że uchwały podjęte do tego momentu zachowują swoją moc.

2. Fakt przerwania obrad oraz nazwiska i imiona radnych, którzy opuścili obrady, odnotowuje się w protokóle.

§ 43. 1. Po wyczerpaniu porządku obrad prowadzący obrady kończy sesję słowami "Zamykam ... sesję Rady Miejskiej w Piotrkowie Kujawskim.

2. Czas od otwarcia sesji do jej zakończenia uznaje się za czas trwania sesji.

3. Postanowienie ust. 2 dotyczy także sesji, które objęły więcej niż jedno posiedzenie.

§ 44. 1. Z każdej sesji pracownik zajmujący się obsługą Rady sporządza protokół, w którym musi być odnotowany przebieg obrad oraz podejmowane rozstrzygnięcia. Rejestracja obrad na taśmie magnetofonowej może służyć jako materiał pomocniczy do protokółu obrad, którą przechowuje się do czasu przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji.

2. Protokół powinien zawierać:

- numer, datę i miejsce posiedzenia,

- nazwisko przewodniczącego obrad oraz protokolanta,

- stwierdzenie prawomocności posiedzenia,

- stwierdzenie przyjęcia protokółu z poprzedniej sesji,

- porządek obrad,

- przebieg obrad, streszczenie przemówień i dyskusji oraz teksty zgłoszonych i przyjętych wniosków,

- przebieg głosowania z wyszczególnieniem liczby głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących",

- czas trwania sesji,

- podpis przewodniczącego oraz osoby sporządzającej protokół.

3. Do protokółu dołącza się:

- listę obecności radnych oraz osób obecnych na posiedzeniu z Urzędu wyznaczonych przez Burmistrza,

- listę gości zaproszonych,

- podjęte przez Radę uchwały,

- pisemne usprawiedliwienia nieobecnych na sesji radnych oraz osób delegowanych na posiedzenie z Urzędu,

- inne dokumenty złożone na ręce przewodniczącego w trakcie obrad.

4. Protokół powinien być sporządzony najpóźniej na 7 dni po zakończeniu sesji i wyłożony do wglądu radnym.

5. Przyjęcie protokółu następuje na kolejnej sesji Rady.

6. Protokóły numeruje się cyframi arabskimi odpowiadającymi numerowi sesji w danej kadencji i oznaczeniem roku kalendarzowego.

§ 45. Tryb głosowania:

1) głosowanie jest prawomocne tylko w przypadku istnienia quorum;

2) w głosowaniu biorą udział wyłącznie radni.

§ 46. 1. W głosowaniu radni głosują przez podniesienie ręki.

2. W przypadku równej liczby głosów „za” i „przeciw” głosowanie należy powtórzyć.

3. Głosowanie jawne przeprowadza przewodniczący obrad przy pomocy swoich zastępców, a w razie potrzeby również przy pomocy innych radnych.

4. Wynik głosowania jawnego ogłasza przewodniczący obrad.

§ 47. 1. Głosowanie tajne przeprowadza komisja skrutacyjna wybrana na sesji spośród radnych.

2. W głosowaniu radni głosują za pomocą kart ostemplowanych pieczęcią Rady, przy czym każdorazowo Rada ustala sposób głosowania a samo głosowanie przeprowadza wybrana z grona Rady Komisja Skrutacyjna z wybranym spośród siebie przewodniczącym komisji.

3. Komisja Skrutacyjna przed przystąpieniem do głosowania objaśnia sposób głosowania i przeprowadza je odczytując kolejno radnych z listy obecności.

4. Po przeliczeniu głosów przewodniczący Komisji Skrutacyjnej odczytuje protokół podając wyniki głosowania.

5. Karty z oddanymi głosami i protokół z głosowania stanowią załącznik do protokółu z sesji Rady.

6. W przypadku równej liczby głosów "za" i "przeciw" głosowanie tajne powtarza się.

7. Głosowanie tajne przeprowadza się tylko w sprawach określonych ustawą oraz w sprawach zastrzeżonych odrębnymi przepisami.

§ 48. 1. Głosowanie imienne przeprowadza się w przypadkach określonych ustawą w następujący sposób: radni biorący udział w głosowaniu otrzymują opieczętowane pieczęcią Rady kartki z wpisanym imieniem i nazwiskiem na których poprzez dokonanie odpowiedniego zapisu dokonują głosowania.

2. Wynik głosowania ogłasza przewodniczący Rady.

3. Karty z przeprowadzonego głosowania wraz z protokołem Komisji Skrutacyjnej stanowią załącznik do protokołu sesji.

§ 49. Jeśli dwukrotne głosowanie o którym mowa w § 46-48 nie daje rozstrzygnięcia, decyzję w tej sprawie podejmuje Rada.

§ 50. 1. Przewodniczący obrad przed poddaniem wniosku pod głosowanie precyzuje i ogłasza zebranym proponowaną treść w sposób, aby jego redakcja była przejrzysta, a wniosek nie budził wątpliwości co do intencji wnioskodawcy.

2. W pierwszej kolejności przewodniczący poddaje pod głosowanie wniosek najdalej idący, który może wykluczyć potrzebę głosowania nad pozostałymi wnioskami.

3. W przypadku głosowania w sprawie wyboru osób, przewodniczący przed zamknięciem listy kandydatów zapytuje każdego z nich, czy zgadza się kandydować i dopiero po otrzymaniu odpowiedzi twierdzącej poddaje pod głosowanie zamknięcie listy i zarządza wybory.

§ 51. Uchwały Rady.

1. Rada rozstrzyga sprawy rozpatrywane na sesjach w drodze uchwał.

2. Uchwały są oddzielnymi dokumentami z wyjątkiem uchwał o charakterze proceduralnym, które mogą być odnotowane w protokóle sesji.

3. Rada związana jest swoimi uchwałami z chwilą ich podjęcia.

§ 52. 1. Uchwały Rady powinny być zredagowane w sposób czytelny i zawierać przede wszystkim:

- datę, tytuł, kolejny numer,

- podstawę prawną,

- postanowienia merytoryczne,

- określenie podmiotu odpowiedzialnego za wykonanie uchwały,

- termin wejścia w życie uchwały, ewentualnie czas jej obowiązywania.

2. W uchwałach podaje się numer sesji (cyframi rzymskimi), kolejny numer uchwały (cyframi arabskimi), rok podjęcia uchwały.

3. Projekty uchwał Rady przygotowane przez Burmistrza na jego wniosek mogą opiniować właściwe komisje Rady. Opinie komisji są przedstawiane na sesji Rady przez przewodniczącego danej komisji.

4. W przypadku podjęcia inicjatywy uchwałodawczej przez radnego, Burmistrz wyraża swoje stanowisko do projektu uchwały. Opinie do projektu uchwały przedstawia na sesji Burmistrz lub upoważniona przez niego osoba.

§ 53. Uchwały podpisuje przewodniczący Rady lub wiceprzewodniczący, który prowadził sesję.

§ 54. 1. Oryginały uchwał ewidencjonowane są w rejestrze uchwał i przechowywane wraz z protokółami sesji w biurze Rady.

2. Odpisy uchwał przekazywane są Burmistrzowi do realizacji.

§ 55. 1. Burmistrz przedkłada Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu uchwały Rady w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

2. Uchwałę budżetową oraz uchwałę o udzielenie bądź nie udzielenie absolutorium przewodniczący jest zobowiązany przedłożyć Regionalnej Izbie Obrachunkowej w ciągu 7 dni od ich podjęcia.

§ 56. Radni. Radny jest reprezentantem wyborców w Radzie, utrzymuje stałą więź z mieszkańcami oraz ich organizacjami, przyjmuje zgłoszone wnioski i postulaty oraz przedstawia je odpowiednim organom gminy do rozpatrzenia.

§ 57. Radni mogą tworzyć kluby radnych. Zasady działania klubów radnych określa rozdział VII statutu.

§ 58. 1. Radni mają obowiązek utrzymania stałej więzi z mieszkańcami przez:

- informowanie mieszkańców o stanie gminy,

- konsultowanie spraw wnoszonych pod obrady Rady,

- propagowanie zamierzeń i dokonań Rady,

- informowanie mieszkańców o swojej działalności w Radzie,

- przyjmowanie postulatów, wniosków oraz skarg mieszkańców gminy.

2. Radni potwierdzają swoją obecność na sesjach Rady i posiedzeniach komisji podpisem na liście obecności.

3. Radny powinien w razie niemożności uczestniczenia w sesji, posiedzeniu komisji, powiadomić (o ile to możliwe) z wyprzedzeniem o swojej nieobecności, odpowiednio przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

4. Radny w ciągu 7 dni od daty odbywania się sesji Rady lub posiedzenia komisji winien usprawiedliwić swoją nieobecność składając stosowne pisemne wyjaśnienie na ręce przewodniczącego Rady lub przewodniczącego komisji.

§ 59. 1. W przypadku wniosku zakładu pracy, zatrudniającego radnego o rozwiązanie z nim stosunku pracy, Rada może powołać komisję do szczegółowego zbadania wszystkich okoliczności sprawy.

2. Komisja lub zespół powołany w trybie ust. 1 przedkłada swoje ustalenia i propozycje na piśmie przewodniczącemu Rady.

3. Przed podjęciem decyzji w przedmiocie wskazanym w ust. 1 Rada winna wysłuchać radnego.

§ 60. Poza obowiązkami i uprawnieniami określonymi w ustawie radny może:

1) domagać się wniesienia pod obrady Rady spraw wynikających z postulatów i wniosków wyborców;

2) podejmować działania i składać wnioski w organach i jednostkach organizacyjnych gminy;

3) żądać pomocy Burmistrza w sprawach wynikających z działalności radnego, a w szczególności informacji o planach i realizacji zadań budżetowo-gospodarczych, wydanych rozstrzygnięciach i decyzjach dotyczących wspólnoty samorządowej, a także okazania dokumentów znajdujących się w posiadaniu Urzędu, jeżeli prawo tego nie zabrania.

§ 61. Na zasadach ustalonych przez Radę radnemu przysługuje dieta.

§ 62. Rejestr radnych Rady Miejskiej prowadzi przewodniczący Rady.

§ 63. 1. Obsługę Rady, komisji i radnych zapewnia Urząd Miasta i Gminy, a bezpośrednią obsługę organizacyjno-administracyjną wyznaczony pracownik Urzędu.

2. Burmistrz razem z przewodniczącym Rady ustalają zakres, zasady i sposób obsługi Rady, komisji oraz radnych.

§ 64. Wspólne sesje.

1. Rada może odbywać sesje z innymi radami.

2. Wspólna sesja jest zwoływana przede wszystkim dla rozpatrzenia i rozstrzygnięcia spraw wspólnych dla danych terenów oraz z okazji uroczystości.

3. Wspólną sesję zwołują przewodniczący zainteresowanych rad.

4. Zawiadomienie o sesji podpisują przewodniczący rad.

§ 65. 1. Wspólna sesja może się odbywać, gdy uczestniczy w niej co najmniej połowa radnych z każdej rady gminy.

2. W drodze głosowania wybiera się przewodniczącego obrad wspólnej sesji.

3. Uchwały wspólnej sesji zapadają w drodze odrębnego głosowania radnych z każdej rady.

4. Uchwały oraz protokóły z obrad podpisują przewodniczący zainteresowanych rad.

5. Przebieg wspólnych obrad może być uregulowany regulaminem uchwalonym przed przystąpieniem do obrad, a jeżeli to nie nastąpi, stosuje się odpowiednio przepisy regulaminów rad, które biorą udział we wspólnej sesji.

§ 66. Koszty wspólnej sesji ponoszą równomiernie rady gmin, biorące udział we wspólnej sesji, chyba że radni uczestniczący we wspólnej sesji postanowią inaczej.

§ 67. Komisje Rady.

1. Rada może powołać ze swego grona stałe i doraźne komisje służące wykonywaniu zadań Rady.

2. Przedmiot działania poszczególnych komisji stałych i zakres działania komisji doraźnych określa Rada w odrębnych uchwałach.

3. Rejestr stałych komisji Rady oraz ich składy osobowe prowadzi przewodniczący Rady.

§ 68. Do zadań komisji stałych należy:

1) opiniowanie spraw ujętych w planie pracy komisji, przedkładanie opinii Radzie i Burmistrzowi;

2) wyrażanie opinii w sprawach przekazanych do zaopiniowania przez przewodniczącego Rady lub Burmistrza;

3) formułowanie wniosków pod adresem Burmistrza z zakresu rozpatrywanych zagadnień.

§ 69. 1. Pracami komisji kieruje jej przewodniczący wybierany przez Radę.

2. Komisja na wniosek przewodniczącego wybiera jego zastępcę zwykłą większością głosów spośród członków komisji.

3. Do 15 grudnia każdego roku komisja uchwala ramowy plan pracy na następny rok , a następnie przedstawia go Radzie do zatwierdzenia.

4. Zmiany w składach osobowych komisji dokonuje Rada w drodze uchwały na wniosek przewodniczącego komisji.

§ 70. Posiedzenia komisji zwołuje jej przewodniczący zgodnie z planem pracy komisji lub na wniosek Rady, przewodniczącego Rady , w terminie tygodnia od otrzymania wniosku.

§ 71. 1. O terminie i porządku dziennym posiedzenia przewodniczący komisji zawiadamia członków, przewodniczącego Rady Miejskiej i Burmistrza.

2. W posiedzeniach komisji mogą uczestniczyć radni nie będący jej członkami. Mogą oni zabierać głos w dyskusji i składać wnioski bez prawa udziału w głosowaniu.

3. Za prawomocne uznaje się posiedzenia komisji, w którym uczestniczy połowa jej członków.

4. Uchwały komisji zapadają zwykłą większością głosów.

5. Z przebiegu każdego posiedzenia komisji sporządza się protokół, który podpisuje przewodniczący komisji i protokolant.

§ 72. 1. Komisje mogą odbywać wspólne posiedzenia z własnej inicjatywy, na wniosek Rady lub przewodniczącego Rady.

2. Obrady wspólne komisji są ważne, jeżeli wzięła w nich udział co najmniej 1/3 składu osobowego każdej komisji i nie mniej niż 1/2 składu osobowego połączonych komisji.

3. Posiedzeniu wspólnemu przewodniczy jeden z przewodniczących komisji wybrany na posiedzeniu.

4. Głosowanie wniosków i opinii jest wspólne i przechodzi zwykłą większością głosów.

5. W przypadku równej liczby głosów głosowanie należy powtórzyć.

§ 73. 1. W wyniku rozpatrzenia problemu komisja zajmuje stanowisko przez sformułowanie opinii, ocen i wniosków, przekazuje je przewodniczącemu Rady oraz organowi występującemu z danym problemem.

2. Rejestr wniosków, opinii i ocen komisji prowadzi biuro Rady.

3. Komisje podejmują inicjatywy w zakresie swych kompetencji.

4. Burmistrz powinien przekazywać sprawy wymagające opinii komisji do konsultacji przez odnośne komisje w ramach ich zakresu działania.

Rozdział VI

Zasady działania Komisji Rewizyjnej

§ 74. 1. Rada kontroluje działalność Burmistrza, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek pomocniczych, w tym celu powołuje Komisję Rewizyjną.

2. W skład Komisji wchodzi co najmniej 3 radnych, w tym przedstawiciele wszystkich klubów.

3. Do zadań Komisji należy:

- opiniowanie wykonania budżetu gminy i wystąpienie z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielania absolutorium Burmistrzowi,

- inne zadania zlecone przez Radę - uprawnienie to nie narusza uprawnień kontrolnych innych komisji Rady.

§ 75. Komisja podlega wyłącznie Radzie i działa w jej imieniu.

§ 76. 1. Komisja przeprowadza kontrole zgodnie z zatwierdzonym przez Radę planem pracy, lub na zlecenie Rady.

2. Rada może zlecić komisji przeprowadzenie kontroli o charakterze doraźnym.

3. Rada zlecając komisji przeprowadzenie kontroli określa szczegółowo zakres i przedmiot kontroli oraz termin jej przeprowadzenia.

§ 77. 1. Do kierowania pracą komisji Rada wybiera przewodniczącego .

2. Przewodniczący komisji organizuje pracę komisji, zwołuje posiedzenia i kieruje obradami, składa Radzie sprawozdania z działalności komisji.

§ 78. 1. Posiedzenia komisji zwołuje zgodnie z przyjętym planem pracy przewodniczący komisji.

2. W posiedzeniach komisji na zaproszenie przewodniczącego mogą brać udział radni nie będący członkami komisji, Burmistrz, kierownicy jednostek organizacyjnych oraz inni pracownicy.

§ 79. 1. Rozstrzygnięcia komisji mają formę opinii lub wniosków i są przedkładane Radzie.

2. Komisja składa pisemne sprawozdanie ze swej działalności przynajmniej raz w roku, w terminie do 31 marca.

§ 80. 1. Podstawową forma działalności komisji są kontrole.

2. Przedmiotem kontroli jest działalność Burmistrza oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie:

- gospodarki finansowo-ekonomicznej,

- gospodarki mieniem komunalnym,

- przestrzegania i realizacji statutu i uchwał Rady,

- realizacji bieżących zadań gminy.

3. Komisja przeprowadza kontrolę w oparciu o następujące kryteria:

- legalności (badania zgodności kontrolowanych jednostek z przepisami prawa oraz uchwałami Rady),

- rzetelności (badania czy powierzone obowiązki są wykonywane w sposób sumienny, uczciwy, solidny),

- gospodarności,

- celowości.

4. Przewodniczący Komisji zawiadamia Burmistrza (kierownika jednostki kontrolowanej) o zamiarze przeprowadzenia kontroli, co najmniej na 2 dni przed terminem kontroli.

5. Kontrolę przeprowadza wyłoniony z członków komisji zespół kontrolny liczący co najmniej 2 członków, który wybiera spośród siebie przewodniczącego zespołu.

6. Członkowie zespołu kontrolnego działają na podstawie imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli wystawionego przez przewodniczącego Rady.

7. W upoważnieniu winny być wyszczególnione: termin, przedmiot, zakres przeprowadzonej kontroli.

§ 81. 1. Zespół kontrolny upoważniony jest do:

1) wstępu do pomieszczeń oraz innych obiektów jednostki kontrolowanej;

2) wglądu do akt i dokumentów znajdujących się w kontrolowanej jednostce i związanych z jej działalnością, o ile nie jest to prawem zabronione;

3) zabezpieczenia dokumentów oraz innych dowodów;

4) powołania biegłego do zbadania spraw będących przedmiotem kontroli w uzgodnieniu z przewodniczącym Rady;

5) żądania od pracowników kontrolowanej jednostki ustnych i pisemnych wyjaśnień w sprawach dotyczących przedmiotu kontroli;

6) przyjmowania oświadczeń od pracowników kontrolowanej jednostki.

2. Kierownik jednostki kontrolowanej jest zobowiązany do zapewnienia kontrolującym odpowiednich warunków i środków niezbędnych do sprawnego przeprowadzenia kontroli.

3. Podczas dokonywania czynności kontrolnych zespół kontrolny jest zobowiązany do przestrzegania przepisów o bezpieczeństwie i higienie pracy obowiązujących na terenie kontrolowanej jednostki.

4. Działalność zespołu kontrolnego nie może naruszać obowiązującego w jednostce kontrolowanej porządku pracy.

§ 82. Zadaniem zespołu kontrolnego jest:

1) rzetelne i obiektywne ustalenie stanu faktycznego;

2) ustalenie nieprawidłowości i uchybień oraz skutków i przyczyn ich powstania, jak również osób odpowiedzialnych za ich powstanie.

§ 83. 1. Z przebiegu kontroli zespół sporządza protokół, który podpisują wszyscy członkowie zespołu kontrolnego oraz kierownik jednostki kontrolowanej, w terminie 7 dni od daty jej zakończenia.

2. W protokóle ujmuje się fakty służące do oceny jednostki kontrolowanej, uchybienia i nieprawidłowości, ich przyczyny i skutki, osoby odpowiedzialne, jak również osiągnięcia i przykłady dobrej pracy.

3. Protokół powinien ponadto zawierać:

1) nazwę jednostki oraz główne dane osobowe kierownika;

2) imiona i nazwiska osób kontrolowanych;

3) określenie zakresu, przedmiotu kontroli;

4) czas trwania kontroli;

5) ewentualne zastrzeżenia kierownika jednostki kontrolowanej;

6) wykaz załączników.

4. Protokół sporządza się bezpośrednio po kontroli w trzech jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz otrzymuje kierownik jednostki kontrolowanej. Drugi przewodniczący Rady. Trzeci egzemplarz pozostaje w aktach Komisji.

§ 84. Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli komisja występuje z wnioskami zmierzającymi do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości, zapobieżenia im na przyszłość oraz usprawnienia działalności, która była przedmiotem tej kontroli.

§ 85. 1. Komisja kieruje do jednostki skontrolowanej oraz Burmistrza zalecenia pokontrolne zawierające uwagi i wnioski dotyczące stwierdzonych nieprawidłowości oraz zalecenia wyciągnięcia odpowiednich konsekwencji wobec osób odpowiedzialnych za powstanie nieprawidłowości.

2. Kierownik kontrolowanej jednostki do którego zostało skierowane zalecenie pokontrolne jest zobowiązany zawiadomić Komisję o sposobie realizacji wniosków i zaleceń w wyznaczonym terminie.

3. Kierownik kontrolowanej jednostki, w terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego może odwołać się do Rady. Rozstrzygnięcie Rady jest ostateczne.

§ 86. 1.W przypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa, ujawnionego w trakcie kontroli, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia o tym kierownika kontrolowanej jednostki i Burmistrza oraz przekazuje dowody uzasadniające zawiadomienie.

2. Jeżeli podejrzenie dotyczy osoby Burmistrza, kontrolujący zawiadamia o tym Przewodniczącego Rady.

§ 87. Wyniki swoich działań Komisja przedstawia Radzie w formie sprawozdania.

Rozdział VII

Zasady działania klubów radnych

§ 88. 1. Radni mogą tworzyć kluby radnych określane dalej jako "kluby" według kryteriów przez siebie przyjętych.

2. Warunkiem utworzenia klubu jest zadeklarowanie w nim udziału przez co najmniej pięciu radnych. 3. Powstanie klubu musi zostać niezwłocznie zgłoszone przewodniczącemu Rady. W zgłoszeniu podaje się:

1) nazwę klubu;

2) listę członków;

3) imię i nazwisko przewodniczącego klubu.

W razie zmiany składu lub jego rozwiązania przewodniczący klubu jest obowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym przewodniczącego Rady.

§ 89. Przewodniczący Rady prowadzi rejestr klubów.

§ 90. 1. Przynależność radnych do klubów jest dobrowolna.

2. Klub działa przez okres kadencji Rady. Upływ kadencji Rady jest równoznaczny z rozwiązaniem klubu.

3. Kluby mogą ulegać wcześniejszemu rozwiązaniu na mocy uchwał ich członków.

4. Kluby podlegają automatycznie rozwiązaniu, gdy liczba ich członków spadnie poniżej poniżej liczby określonej w § 88 ust. 2.

5. Kluby działają wyłącznie w ramach Rady.

6. Pracę klubów organizują przewodniczący klubów, wybierani przez członków klubu.

7. Kluby mogą uchwalać własne regulaminy.

8. Regulaminy klubów nie mogą być sprzeczne ze statutem.

9. Przewodniczący klubów są obowiązani do niezwłocznego przedkładania regulaminów klubów przewodniczącemu Rady oraz informacji o zmianie w składzie osobowym.

10. Kluby mogą przedstawiać swoje stanowisko na sesji Rady wyłącznie przez swoich przedstawicieli.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info