BIP - Biuletyn Informacji Publicznej
  Instrukcja Szukaj    
Regulamin organizacyjny
Ilość odsłon: 9839

REGULAMIN ORGANIZACYJNY

URZĘDU MIASTA I GMINY W PIOTRKOWIE KUJAWSKIM

Rozdział I

I. Postanowienia ogólne

§ 1

Siedziba Urzędu Miasta i Gminy jest miasto Piotrków Kujawski

§ 2

Regulamin Organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy w Piotrkowie Kujawskim zwany dalej „Regulaminem” określa:

1. organizacje wewnętrzną Urzędu;

2. zakres działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy;

3. podział zadań i kompetencji pomiędzy kierownictwem Urzędu;

4. zasady i tryb funkcjonowania Urzędu;

5. zakres upoważnień udzielonym pracownikom do załatwiania spraw.

§ 3

Urząd Miasta i Gminy realizuje następujące zadania:

1. zadania własne gminy, wynikające z ustawy o samorządzie gminnym oraz ustaw szczególnych;

2. zadania zlecone ustawami z zakresu administracji rządowej;

3. zadania powierzone, przyjęte na podstawie porozumień od administracji samorządowej lub rządowej.

§ 4

1. Burmistrz wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miasta i Gminy;

2. Burmistrz jest kierownikiem Urzędu i wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

3. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy swojego zastępcy i sekretarza miasta i gminy.

Rozdział II

Struktura Organizacyjna Urzędu

§ 5

W skład urzędu wchodzą następujące komórki organizacyjne i samodzielne stanowiska pracy, które przy znakowaniu spraw posługują się symbolami :

1. Burmistrz (symbol B),

2. Referat Finansowo-Księgowy; (symbol RF) w skład którego wchodzą następujące stanowiska :

a) Skarbnik ( symbol Sk)

b) Stanowisko ds. księgowości budżetowej

c) Stanowisko ds. rozliczeń finansowych,

d) Stanowisko ds. płac i ubezpieczeń

e) Stanowisko ds. wymiaru podatków i opłat

f) Stanowisko ds. podatków i opłat ( 2 etaty)

g) Stanowisko ds. księgowości podatkowej i windykacji

h) kasjer

3. Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich, w skład którego wchodzą następujące stanowiska pracy :

a) Sekretarz – Kierownik Referatu (symbol SG)

b) Stanowisko ds. ewidencji ludności i dowodów osobistych (symbol SO),

c) Stanowisko ds. wojskowych, Obrony Cywilnej, ochrony informacji niejawnych (symbol OC, OI),

d) Stanowisko ds. obsługi Rady Miejskiej i ewidencji działalności gospodarczej

( symbol RM, DG),

e) Stanowisko ds. kadr i bhp ( KA),

f) Stanowisko ds. rozwoju lokalnego i promocji (symbol RL),

g) Stanowisko ds. rozwoju lokalnego i kontroli wewnętrznej (symbol RL, KW)

h) Stanowisko ds. informatyzacji i promocji (I),

i) Stanowisko ds. kancelaryjno – sekretarskich,

j) Kierowca,

4. Samodzielne stanowiska pracy ds.

a) budownictwa, inwestycji i architektury (symbol BI),

b) zamówień publicznych i ochrony środowiska (symbol ZP i OŚ),

c) gospodarki komunalnej i utrzymania dróg (symbol GK),

d) geodezji i gospodarki nieruchomościami (symbol GG).

5. Urząd Stanu Cywilnego (symbol USC).

6. Radca prawny (symbol RP).

7. Stanowiska pomocnicze i obsługi :

- sprzątaczka,

- pracownik gospodarczy.

§ 6

Referatami kierują kierownicy zapewniając ich właściwe funkcjonowanie, z tym że:

1. Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich kieruje Sekretarz Miasta i Gminy.

2. Referatem Finansowo-Księgowym kieruje Skarbnik Miasta i Gminy.

3. Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy zapewniają zgodną z prawem realizację przypisanych referatom i stanowiskom pracy zadań i w tym zakresie ponoszą odpowiedzialność przed Burmistrzem.

Rozdział III.

Podstawowe obowiązki Burmistrza, Sekretarza i Skarbnika Miasta i Gminy.

§ 7

Burmistrz

1. Organizuje pracę Urzędu;

2. Podejmuje działania zapewniające realizacje zadań;

3. Wydaje decyzje z zakresu administracji publicznej;

4. Upoważnia pracowników Urzędu do wydawania w jego imieniu decyzji administracyjnych z zakresu administracji publicznej;

5. Wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu z zakresu prawa pracy;

6. Realizuje politykę personalną w Urzędzie;

7. Wykonuje inne zadania zastrzeżone dla burmistrza ustawami, uchwałami Rady Miejskiej oraz wynikające ze statutu miasta i gminy;

8. Reprezentuje urząd na zewnątrz;

9. Realizuje zadania Szefa Obrony Cywilnej Miasta i Gminy;

10. Współpracuje z organami policji, prokuratury, straży pożarnej i innymi jednostkami w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego;

11. Koordynuje na terenie miasta i gminy działania w sytuacjach kryzysowych dotyczące zwalczania i likwidacji nadzwyczajnych zagrożeń i klęsk żywiołowych.

§ 8

Sekretarz Miasta i Gminy

1. Wykonuje zadania i kompetencje w zakresie określonym przez Burmistrza;

2. W czasie nieobecności Burmistrza lub niemożliwości wykonywania przez niego swojej funkcji, zadania i kompetencje z zakresu kierowania Urzędem wykonuje Sekretarz Miasta i Gminy;

3. Koordynuje pracami związanymi z opracowaniem projektów aktów regulujących struktury i zakres działania Urzędu i jego komórek wewnętrznych;

4. Zapewnia prawidłową organizację pracy i funkcjonowania Urzędu;

5. Czuwa nad terminowością wykonania zadań Urzędu;

6. Koordynuje prace dotyczące przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady Miejskiej projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Burmistrza;

7. Organizuje bibliotekę Urzędu, stale uzupełnia zbiory aktów normatywnych;

8. Sprawuje nadzór nad kompletowaniem materiałów z prac Rady;

9. Przyjmuje ustne oświadczenia woli spadkodawców;

10. Wykonuje inne czynności powierzone przez Burmistrza na podstawie art. 33 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym;

11. Opracowuje zakresy czynności dla poszczególnych stanowisk pracy;

12. Realizuje zadania pełnomocnika rozwiązywania problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy;

13. Nadzoruje podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez pracowników;

14. Nadzoruje przestrzeganie przepisów o ochronie danych osobowych;

15. Kieruje Referatem Organizacyjnym i Spraw Obywatelskich

§ 9

Skarbnik Miasta i Gminy

1. Zapewnia realizację polityki finansowej miasta i gminy;

2. Wykonuje określone przepisami prawa obowiązki w zakresie rachunkowości;

3. Nadzoruje prace związane z opracowaniem i realizacją budżetu gminy, zapewnia bieżącą kontrolę jego wykonania;

4. Zapewnia sporządzanie prawidłowej sprawozdawczości budżetowej;

5. Kontrasygnuje czynności prawne skutkujące powstawaniem zobowiązań finansowych miasta i gminy oraz udziela upoważnień innym osobom do dokonania kontrasygnaty;

6. Opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont, obiegu dokumentów, zasad przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji;

7. Zapewnia realizację ustaw: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, podatkach i opłatach lokalnych, o finansach publicznych, ordynacji podatkowej, o opłacie skarbowej;

8. Współpracuje z Regionalną Izbą Obrachunkową;

9. Sprawuje nadzór nad służbami finansowo-księgowymi Urzędu i gminnych jednostek organizacyjnych;

Skarbnik Miasta i Gminy jest głównym księgowym budżetu.

Rozdział IV.

Zadania wspólne referatów i samodzielnych stanowisk pracy.

§ 10

1. Posiadanie i znajomość przepisów prawnych w zakresie prawa samorządowego, kodeksu postępowania administracyjnego i przepisów gminnych;

2. Realizacja zadań przypisanych przepisami prawa do właściwości gminy;

3. Przygotowywanie projektów uchwał, materiałów, sprawozdań i analiz na sesje Rady i potrzeby Burmistrza;

4. Realizacja zadań wynikających z uchwał Rady;

5. Rozpatrywanie i załatwianie wniosków i interpelacji radnych;

6. Prowadzenie postępowania administracyjnego i przygotowywanie decyzji w sprawach indywidualnych;

7. Realizacja zadań wynikających z przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;

8. Przestrzeganie zasad i trybu wykonywania czynności kancelaryjnych ustalonych instrukcją kancelaryjną;

9. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków;

10. Współpraca z komisjami Rady w zakresie prowadzonych spraw;

11. Programowanie, planowanie i nadzorowanie inwestycji i remontów;

12. Realizacja zadań wynikających z ustawy o zamówieniach publicznych;

13. Współpraca z odpowiednimi służbami w zakresie likwidacji skutków klęsk żywiołowych;

14. Współuczestniczenie w podejmowanych działaniach w zakresie promocji zamierzeń rozwojowych gminy;

15. Umiejętność właściwego kontaktowania się z mieszkańcami, administracją samorządową i rządową;

16. Współpraca z sejmikiem województwa Kujawsko-Pomorskiego i Kujawsko-Pomorskim Urzędem Wojewódzkim;

17. Wykonywanie na polecenie Burmistrza innych zadań w sprawach nie objętych zakresem działania referatu i samodzielnych stanowisk pracy.

Rozdział V.

Podstawowy zakres działania referatów i samodzielnych stanowisk pracy

§ 11

Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Zapewnia sprawną organizację i funkcjonowanie Urzędu, świadczenie pomocy prawnej, obsługę administracyjną Rady Miejskiej i komisji Rady, organizuje przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków, załatwia sprawy kadrowe, realizuje zadania dotyczące ochrony informacji niejawnych, danych osobowych, problematyki prawno-administracyjnej, obronnej, rozwiązywania problemów alkoholowych.

Do podstawowych zadań Referatu należy:

1. w zakresie spraw organizacyjno-prawnych i kadrowych:

• udział w przygotowywaniu statutu gminy i jego aktualizacji;

• opracowywanie projektów regulaminu organizacyjnego Urzędu i regulaminu pracy oraz kontrola ich realizacji;

• inicjowanie działań usprawniających formy i metody pracy Urzędu;

• wdrażanie i nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego wykazu akt;

• prowadzenie zbioru upoważnień do załatwiania spraw w imieniu Burmistrza;

• opracowywanie i uzgadnianie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza, opiniowanie ich pod względem redakcyjnym i prawnym;

• prowadzenie spraw przyjętych na zasadzie porozumienia z innymi jednostkami;

• udzielanie wyjaśnień i sporządzanie opinii prawnych dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza;

• udział w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Burmistrza, opiniowanie projektów tych umów;

• informowanie Burmistrza, kierowników referatów i pracowników Urzędu o zmianach w przepisach prawnych dotyczących działalności gminy;

• przekazywanie materiałów do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego;

• zapewnienie obsługi administracyjnej Rady Miejskiej;

• prowadzenie rejestru uchwał Rady Miejskiej;

• obsługa sekretariatu Burmistrza;

• organizacja spotkań Burmistrza;

• prowadzenie ewidencji skarg i wniosków;

• przyjmowanie interesantów zgłaszających skargi i wnioski;

• prowadzenie ewidencji gminnych jednostek organizacyjnych;

• prowadzenie akt i spraw osobowych pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych;

• opracowywanie regulaminów płacowych i premiowania;

• prowadzenie spraw socjalnych pracowników;

• prowadzenie i załatwianie spraw emerytalnych i rentowych dla pracowników objętych obsługą kadrową;

• organizacja praktyk studenckich i uczniowskich;

• prowadzenie ewidencji wojskowej i spraw reklamacyjnych pracowników objętych obsługą kadrową oraz radnych Rady Miejskiej;

• planowanie i realizacja wydatków osobowych Urzędu;

• zapewnienie przestrzegania w Urzędzie przepisów dotyczących porządku, bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej;

• zabezpieczenie mienia Urzędu;

• prowadzenie spraw związanych z zaopatrzeniem materiałowo-technicznym oraz konserwacja sprzętu;

• załatwianie spraw związanych z zabezpieczeniem Urzędu w pieczęcie, pieczątki, tablice informacyjne;

• gospodarowanie drukami i formularzami;

• zabezpieczenie informacji wizualnej dla interesantów;

• prowadzenie biblioteki i archiwum Urzędu;

• zabezpieczenie łączności telefonicznej i alarmowej;

• zapewnienie przestrzegania ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie realizowanych zadań;

• zapewnienie wykonywania zadań związanych z wyborami i referendum;

• prowadzenie ewidencji pracowników posiadających dostęp do danych osobowych;

• zapewnienie pełnej realizacji ustawy o ochronie danych osobowych;

• ochrona informacji niejawnych;

• ochrona systemów i sieci teleinformatycznych; ochrona Urzędu Miasta i Gminy;

• okresowa kontrola ewidencji dokumentów, materiałów i obiegu dokumentów;

• szkolenie pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

• prowadzenie kancelarii tajnej Urzędu;

• współpraca z organami kontroli;

• prowadzenie spraw związanych z rozstrzyganiem sporów kompetencyjnych oraz wyłączenia pracownika od udziału w postępowaniu administracyjnym.

2. W zakresie spraw obywatelskich, obronnych i zarządzania kryzysowego:

• wydawanie dokumentów stwierdzających tożsamość;

• prowadzenie ewidencji ludności;

• przygotowywanie decyzji administracyjnych w zakresie spraw meldunkowych;

• współpraca z elektronicznym systemem ewidencji ludności PESEL;

• współpraca z Wojskową Komendą Uzupełnień w zakresie zmian miejsca pobytu osób podlegających powszechnemu obowiązkowi wojskowemu;

• opracowywanie wykazów dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu i przekazywanie ich do szkół;

• prowadzenie rejestru wyborców i współpraca w tym zakresie z Krajowym Biurem Wyborczym;

• opracowywanie sprawozdań statystycznych z zakresu ewidencji ludności;

• załatwianie spraw związanych z wprowadzeniem obowiązku świadczeń osobistych i rzeczowych;

• realizacja zadań należących do kompetencji Burmistrza określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony RP.;

• prowadzenie rejestru przedpoborowych, organizowanie i prowadzenie rejestracji;

• opracowywanie decyzji uznających żołnierza za mającego na wyłącznym utrzymaniu członka rodziny;

• zapewnienie stałej aktualności zadań Urzędu związanej ze stanem podwyższonej gotowości obronnej;

• przyjmowanie informacji o działalności policji;

• zapewnienie realizacji zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie miasta i gminy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

• planowanie działalności w zakresie realizacji zadań obrony cywilnej na terenie gminy oraz przygotowywanie w tym zakresie projektów zarządzeń szefa obrony cywilnej;

• koordynowanie przygotowań obrony cywilnej realizowanych przez instytucje i inne jednostki organizacyjne na terenie miasta i gminy;

• planowanie i przygotowywanie do działań elementów systemu wykrywania i alarmowania;

• współdziałanie w organizowaniu przedsięwzięć w zakresie zwalczania skutków nadzwyczajnych zagrożeń;

• planowanie i realizacja zaopatrzenia w sprzęt obrony cywilnej, a także zapewnienie odpowiednich warunków przechowywania sprzętu, eksploatacji i konserwacji;

• planowanie świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz obrony cywilnej;

• opracowywanie sprawozdań i meldunków z realizacji zadań

§ 12

Referat Finansowo-Księgowy.

Prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu budżetu gminy, zapewnia obsługę finansowo-księgową Urzędu, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, organizuje i nadzoruje prawidłowe prowadzenie rachunkowości przez gminne jednostki organizacyjne, zapewnia obsługę realizacji dochodów własnych gminy (podatki), sporządza sprawozdania z realizacji zadań budżetowych.

Do podstawowych zadań referatu należy:

• opracowywanie projektów budżetu gminy oraz analiz wykonania budżetu;

• nadzorowanie prawidłowości opracowywania planów finansowych gminnych jednostek organizacyjnych;

• windykacja należności budżetowych gminy;

• opracowywanie sprawozdań finansowych z wykonania budżetu;

• prowadzenie rachunkowości budżetowej gminy oraz gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;

• prowadzenie sprawozdawczości i ocen realizacji wykorzystania środków na poszczególne zadania;

• prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników i świadczeń z ubezpieczenia społecznego;

• prowadzenie kontroli finansowej;

• współdziałanie z bankami i organami skarbowymi;

• opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia rachunkowości;

• przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej, zarządzeń Burmistrza dotyczących realizacji budżetu;

• prowadzenie księgowości podatkowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

• zapewnienie realizacji zadań wynikających z ordynacji podatkowej;

• ustawy o podatku rolnym, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych;

• prowadzenie ewidencji podatników zgodnie z obowiązującymi przepisami i bieżąca aktualizacja;

• dokonywanie wymiaru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości;

• sporządzanie okresowych analiz realizacji planów dochodów niezbędnych do przygotowania projektu budżetu;

• sporządzanie obowiązujących sprawozdań z zakresu podatków i opłat;

• opracowywanie decyzji w sprawach podatków i opłat;

• przygotowywanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawach podatków i opłat;

• opracowywanie informacji i analiz dla potrzeb Rady Miejskiej i Burmistrza;

• wydawanie zaświadczeń dotyczących stanu majątkowego;

• nadzór nad przestrzeganiem przepisów ustawy o opłacie skarbowej;

• współpraca z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w zakresie ubezpieczenia społecznego rolników.

§ 13

Samodzielne stanowisko ds. budownictwa, inwestycji i architektury realizuje zadania:

• prowadzi sprawy związane z wyrażeniem zgody na przeznaczenie gruntów na cele nierolnicze i leśne;

• prowadzi prace związane z uzbrojeniem terenów przewidzianych pod budownictwo i urządzenia komunalne;

• współpracuje z geodezyjna służba inwentaryzacyjna w zakresie ewidencji sieci uzbrojenia terenu;

• nadaje nieruchomościom numery porządkowe;

• prowadzi sprawy i przygotowuje materiały w zakresie zmian granic administracyjnych miejscowości w gminie, nazw miejscowości, ulic i obiektów fizjograficznych;

• zapewnia pełną realizację zadań określonych w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie zapewnienia ustalonej procedury opracowania (zmian) studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planów miejscowych;

• opracowuje decyzje w sprawie warunków zabudowy i zagospodarowania terenu;

• prowadzi rejestr wydanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

• opracowuje informacje dotyczące zamierzeń inwestycyjnych gminy;

• zapewnia realizację zadań inwestycyjnych;

• zapewnia uzyskanie zezwoleń budowlanych. Współpracuje w tym zakresie ze służbami budowlanymi Starosty;

• realizuje zadania w zakresie przygotowania inwestycji gminnych (zapewnia dokumentację techniczną, uzgodnienia, kosztorysy);

• współpracuje z nadzorem technicznym;

• zapewnia realizację ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie realizowanych zadań inwestycyjnych;

• przygotowywanie wniosków o pozyskiwanie środków finansowych na działalność inwestycyjną;

• zawiadamia wojewódzkiego konserwatora zabytków o otrzymaniu wiadomości o znalezieniu przedmiotu posiadającego cechy zabytku;

• prowadzi rejestr zabytków nieruchomych i ruchomych;

• opracowuje i bieżąco aktualizuje plany ochrony zabytków, współpracuje w tym zakresie z Wojewódzkim Oddziałem Służb Ochrony Zabytków.

§ 14

Samodzielne stanowisko ds. geodezji i gospodarki nieruchomościami

• zapewnia prawidłową realizację zadań i kompetencji gminy w zakresie gospodarki mieniem gminnym;

• prowadzi sprawy związane z komunalizacją mienia, współpracuje w tym zakresie z komisją inwentaryzacyjną;

• przeprowadza spis inwentaryzacyjny gruntów na ostatni dzień roku obrachunkowego i rozlicza inwentaryzację;

• prowadzi gminny zasób nieruchomości;

• opracowuje informacje dotyczące przekształceń i prywatyzacji mienia komunalnego;

• opracowuje dokumenty niezbędne przy obrocie nieruchomościami w tym sprzedaży;

• przygotowuje dokumentację potrzebną przy przekazywaniu gruntów w użytkowanie wieczyste;

• opracowuje umowy dzierżawy nieruchomości;

• opracowuje projekty uchwał Rady Miejskiej w zakresie zagospodarowania mienia komunalnego;

• sporządza wykazy nieruchomości przeznaczone do sprzedaży, oddania w użytkowanie wieczyste lub najem;

• prowadzi postępowanie przetargowe celem wyłonienia rzeczoznawcy wyceny nieruchomości;

• prowadzi ewidencję dzierżawy gruntów;

• zapewnia przeprowadzenie postępowania przetargowego przy zbywaniu nieruchomości;

• prowadzi sprawy związane z podziałem nieruchomości, scalaniem, pierwokupem i wywłaszczaniem nieruchomości;

• prowadzi sprawy związane z przekształceniem prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności;

• prowadzi zadania związane z zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych na terenie gminy;

• współuczestniczy w opracowywaniu zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy i propozycji stawek czynszu za lokale, prowadzenia ewidencji zasobów mieszkaniowych.

§ 15

Samodzielne stanowisko ds. zamówień publicznych i ochrony środowiska realizuje zadania:

• wykonuje i nadzoruje realizację ustawy Prawo zamówień publicznych,

• współpracuje z organami administracji rządowej w sprawie profilaktyki i leczenia weterynaryjnego, oprawy warunków hodowli i warunków sanitarnych wsi, kontroli żywności pochodzenia zwierzęcego, zwalczania zakaźnych i pasożytniczych chorób zwierzęcych;

• przyjmuje i przekazuje zgłoszenia o podejrzeniu lub zachorowaniu na chorobę zakaźna zwierząt;

• prowadzi sprawy dotyczące znakowania zwierząt;

• współpracuje z Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego;

• przyjmuje informacje o pojawieniu się chorób roślin;

• prowadzi działania na rzecz wdrażania postępu techniczno-organizacyjnego wsi oraz na rzecz dostosowania rolnictwa i obszarów wiejskich do norm i standardów obowiązujących w Unii Europejskiej, współpracuje w tym zakresie z samorządem powiatu i województwa;

• wydaje zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną;

• z zakresu ochrony przyrody i krajobrazu;

• z zakresu zadrzewień, zapewnia racjonalną gospodarkę środkami przewidzianymi na ten cel w budżecie gminy;

• przygotowuje decyzje na wycięcie drzew i krzewów;

• opracowuje i aktualizuje programy ochrony środowiska w gminie;

• opracowuje plany przychodów i wydatków gminnego funduszu ochrony środowiska;

• przygotowuje wystąpienia do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w przypadku naruszenia przepisów o ochronie środowiska;

• przygotowuje decyzje w sprawie wymierzenia kary za niezgodne z przepisami prawa niszczenie zieleni i drzew współpracuje z inspekcją ochrony środowiska;

• realizuje zadania gminy w zakresie ustawy o ochronie przyrody

• zapewnia kontrole przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska,

• opracowuje informacje w tym zakresie, współpracuje z Urzędem Skarbowym, Urzędem Statystycznym, organami policji i sądami.

§ 16

Samodzielne stanowisko ds. gospodarki komunalnej i utrzymania dróg realizuje zadania:

• określone w ustawie o gospodarce komunalnej;

• zapewnienie realizacji zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie. Wdraża i kontroluje realizację uchwalonych przez Radę Miejska szczegółowych zasad utrzymania porządku i czystości w gminie;

• planowanie i realizacja zadań w zakresie oświetlenia miejsc publicznych i dróg na terenie gminy

• prowadzenie ewidencji dróg w gminie, współpracuje z Dyrekcją Dróg Wojewódzkich i Powiatowym Zarządem Dróg;

• umieszcza i utrzymuje tablice w zakresie nazw ulic i placów;

• planowanie budowy, modernizacji dróg gminnych i dróg lokalnych w mieście;

• prowadzenie spraw związanych z przywróceniem pasa drogowego w przypadku jego naruszenia;

• zapewnienie zimowego utrzymania dróg i chodników;

• zapewnienie zgodnie z obowiązującym prawem właściwego oznakowania dróg na terenie gminy. Kieruje w tych sprawach wnioski do właścicieli dróg;

• przestrzeganie postanowień ustawy o zamówieniach publicznych w zakresie realizowanych zadań;

• organizowanie prac w zakresie prowadzonych robót publicznych;

• nadzór nad pracą pracowników fizycznych, organizowanie frontu prac, kontrola wykonania;

• prowadzenie ewidencji miejsc pamięci na terenie gminy;

• utrzymanie porządku i czystości na cmentarzach i grobach wojennych;

• rozliczanie materiałów zakupionych do remontu dróg, chodników, wykonania prac konserwacyjnych w ramach robót publicznych;

• prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na zajęcie pasa drogowego;

• utrzymanie i dbanie o estetykę przystanków autobusowych (wiat stanowiących własność gminy);

• nadzorowanie przygotowania lokali wyborczych.

§ 17

Radca prawny:

• opiniuje pod względem prawnym redakcyjnym projekty aktów prawnych;

• udziela porad prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania przepisów prawa;

• opiniuje projekty umów i porozumień zawieranych przez gminę;

• informuje o zmianach w obowiązującym stanie prawnym w zakresie objętym działalnością Urzędu;

• występuje w charakterze pełnomocnika Rady lub Burmistrza w postępowaniu sądowym i administracyjnym;

• uczestniczy w sesjach Rady Miejskiej.

§ 18

Urząd Stanu Cywilnego realizuje zadania:

• rejestracja urodzeń, małżeństw, zgonów prowadzonych w księgach stanu cywilnego;

• prowadzenie spraw dotyczących innych zdarzeń, mających wpływ na stan cywilny osób;

• wydawanie decyzji administracyjnych w zakresie umiejscawiania, uzupełniania, prostowania i odtwarzania aktów stanu cywilnego;

• przechowywanie ksiąg stanu cywilnego oraz wydawanie z nich odpisów;

• organizacja uroczystości przyjmowania oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński i innych z zakresu USC;

• realizacja zapisów kodeksu rodzinnego i opiekuńczego;

• prowadzenie archiwum USC

Ponadto Kierownik USC prowadzi zadania:

• prowadzi sprawy z zakresu zgromadzeń i zbiórek publicznych;

• zapewnienie realizacji zadań gminy określonych w ustawie o ochronie przeciwpożarowej.

Rozdział VI.

Tryb przyjmowania i załatwiania indywidualnych spraw obywateli oraz skarg i wniosków

§ 19

1. Ogólne zasady postępowania ze sprawami wniesionymi przez obywateli określa KPA, instrukcja kancelaryjna oraz przepisy szczególne, w tym również dotyczące organizacji, przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,

2. Obsługę obywateli przez Burmistrza w ramach skarg i wniosków prowadzi pracownik na stanowisku kancelaryjno-sekretarskich,

§ 20

1. Indywidualne sprawy obywateli załatwiane są w terminach określonych w KPA i w przepisach szczególnych,

2. Pracownicy Urzędu zobowiązani są do sprawnego i rzetelnego rozpatrywania indywidualnych spraw obywateli, kierując się przepisami prawa oraz realizacją słusznych interesów obywateli,

3. Odpowiedzialność za terminowe i prawidłowe załatwianie indywidualnych spraw obywateli ponoszą pracownicy – zgodnie z ustalonymi zakresami czynności.

§ 21

Pracownicy Urzędu obsługujący interesantów zobowiązani są do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na sposób załatwiania spraw, a w szczególności:

1) udzielania informacji niezbędnych przy załatwianiu danej sprawy i wyjaśniania treści obowiązujących przepisów;

2) informowania zainteresowanych o możliwości załatwienia ich spraw;

3) powiadamiania stron o przyczynie nie załatwienia spraw w obowiązującym terminie,

4) informowania o przysługujących środkach odwoławczych lub środkach zaskarżenia wydanych rozstrzygnięć,

5) niezwłocznego załatwiania spraw wypływających z posiedzeń Rady i jej komisji oraz spraw, które nie wymagają postępowania wyjaśniającego,

6) inne sprawy, nie wymienione w pkt. 5 winne być załatwiane bez zbędnej zwłoki, według kolejności ich wpływu i stopnia pilności.

§ 22

1. Burmistrz przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w każdy wtorek w godzinach od 9ºº do 15ºº. Jeżeli wtorek jest dniem wolnym od pracy, interesanci są przyjmowani w następnym dniu roboczym,

2. Pozostali pracownicy Urzędu przyjmują interesantów w sprawie skarg i wniosków, codziennie, w godzinach pracy Urzędu,

3. Informacja o dniach i godzinach przyjęć interesantów w sprawach skarg i wniosków powinna być wywieszona w widocznym miejscu w Urzędzie.

§ 23

1. Wszystkie skargi i wnioski wpływające do Urzędu w formie pisemnej lub wniesione do protokołu ustnie, są ewidencjonowane w rejestrze skarg i wniosków,

2. Sprawy wniesione ustnie nie mające charakteru skargi lub wniosku ewidencjonowane są w rejestrze przyjęć interesantów,

3. Rejestry, o których mowa w ust. 1 i 2 prowadzi pracownik na stanowisku ds. kancelaryjno-sekretarskich.

§ 24

1. Odpowiedzi na skargi i wnioski powinny być jasne i zwięzłe. W przypadku zajęcia negatywnego stanowiska, odpowiedź musi zawierać wyczerpujące uzasadnienie prawne i faktyczne.

2. Pracownicy, którym przekazano wniosek lub skargę do załatwienia, zobowiązani są zawiadomić stanowisko ds. kancelaryjno-sekretarskich o sposobie załatwienia sprawy, przekazując dokumentację związaną ze sprawą wraz z kopią odpowiedzi udzielonej zainteresowanemu.

§ 25

Pracownik prowadzący rejestr skarg i wniosków prowadzi bieżącą kontrolę w zakresie terminowości i sposobu załatwienia zgłoszonych skarg i wniosków oraz dokonuje w miarę potrzeb, okresowych analiz w tym zakresie.

Rozdział VII.

Zasady i tryb wydawania aktów prawnych.

§ 26

Akty prawne wydaje Burmistrz w formie:

• zarządzeń wynikających z przepisów prawa;

• decyzji zawierających jednostkowe rozstrzygnięcia organizacyjne.

§ 27

Projekty aktów prawnych przygotowują kierownicy referatów i pracownicy Urzędu zgodnie z zakresem realizowanych zadań

§ 28

Rejestr aktów prawnych wydawanych przez Burmistrza prowadzi Referat Organizacyjny i Spraw Obywatelskich.

Rozdział VIII.

Działalność kontrolna.

§ 29

Celem kontroli jest:

1. Zapewnienie Burmistrzowi informacji niezbędnej do efektywnego kierowania gospodarką gminy i podejmowania prawidłowych decyzji,

2. Ocena stopnia wykonania zadań, prawidłowości i legalności działania,

3. Doskonalenie metod pracy Urzędu oraz gminnych jednostek organizacyjnych.

§ 30

1. System kontroli obejmuje kontrolę wewnętrzną i zewnętrzną,

2. Czynności kontrolne w ramach kontroli wewnętrznej i zewnętrznej wykonują kierownicy referatów, skarbnik i sekretarz ,

3. Zakres zadań kontrolnych określają zakresy czynności.

§ 31

Z kontroli sporządza się protokół wskazując w nim nieprawidłowości.

Rozdział IX.

Funkcjonowanie Urzędu.

§ 32

Funkcjonowanie Urzędu odbywa się na zasadach podziału kompetencji, służbowej podległości oraz kontroli realizacji zadań.

§ 33

Do kompetencji burmistrza jako kierownika Urzędu należy:

• wydawanie zarządzeń regulujących pracę Urzędu,

• wykonywanie uprawnień zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

• udzielanie odpowiedzi na skargi dotyczące pracowników Urzędu i kierowników gminnych jednostek organizacyjnych,

• zaciąganie zobowiązań finansowych,

• reprezentowanie Urzędu na zewnątrz

§ 34

Burmistrz podpisuje dokumenty i pisma:

• kierowane do organów administracji publicznej,

• wystąpienia do placówek dyplomatycznych oraz władz miast zagranicznych,

• odpowiedzi na interpelacje i wnioski radnych,

• odpowiedzi na wystąpienia senatorów i posłów,

• materiały na sesje Rady Miejskiej.

§ 35

Burmistrz może przekazać uprawnienia określone w § 34 swojemu zastępcy lub Sekretarzowi,

§ 36

Burmistrz może upoważnić kierowników referatów i innych pracowników Urzędu do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu administracji publicznej.

§ 37

Burmistrz lub Sekretarz wyznacza pracowników Urzędu do udziału w sesji Rady Miejskiej oraz posiedzeniach komisji.

§ 38

Kierownicy referatów i pracownicy prowadzący sprawy zgodnie z zakresem czynności przygotowują materiały na sesje Rady Miejskiej, posiedzenia komisji w zakresie zleconym przez Burmistrza.

Do ich obowiązków należy:

• przygotowywanie projektów uchwał wraz z uzasadnieniem,

• opracowywanie materiałów informacyjnych, a szczególności analiz, sprawozdań i programów,

• uzyskiwanie opinii radcy prawnego, sekretarza miasta i gminy oraz kontrasygnaty skarbnika miasta i gminy w przypadku, gdy projektowana uchwała może wywołać skutki finansowe,

• przedstawianie całości materiałów do akceptacji Burmistrza.

§ 39

Kierownicy referatów i pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy zobowiązani są do przedstawiania Burmistrzowi spraw wymagających uregulowania w formie uchwał lub zarządzeń organów gminy.

§ 40

Burmistrz kieruje uchwały Rady Miejskiej do wykonania, określając w miarę potrzeby zasady oraz osoby odpowiedzialne za ich wykonanie.

Na żądanie Burmistrza osoba odpowiedzialna za realizacje uchwały przedstawia harmonogram jej wykonania, informację o stopniu zaawansowania jej realizacji oraz składa informacje o jej wykonaniu.

§ 41

Interesanci załatwiani są w godzinach pracy Urzędu.

§ 42

Wprowadzenie ograniczeń czasowych w przyjmowaniu interesantów wymaga zgody Burmistrza.

§ 43

W czasie przyjmowania interesantów uzgodnienia z innymi komórkami organizacyjnymi, niezbędne do załatwienia sprawy, musza być dokonywane we własnym zakresie bez angażowania interesantów.

§ 44

W sprawach nieuregulowanych regulaminem mają zastosowanie przepisy ogólnie obowiązujące.

Rozdział X.

Zasady obiegu korespondencji w Urzędzie

§ 45

1. Do wglądu Burmistrza w celu zapoznania się i wydania stosownych dyspozycji wykonawczych, przekazuje się następującą korespondencję :

1. niezależnie od nadawcy, adresowaną do : Burmistrza, Urzędu,

2. niezależnie od adresata z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, pochodząca od : organów rządowej administracji publicznej, pozagminnych organów samorządowych, Rady Miejskiej i jej przewodniczącego, organów innych gmin,

3. niezależnie od nadawcy i adresata, a dotyczącą spraw :

a. o charakterze reprezentacyjnym,

b. osobowych pracowników Urzędu.

c. protokoły kontroli i zarządzenia pokontrolne z kontroli przeprowadzonych przez organy kontrolne,

d. skargi i wnioski dotyczące działania Urzędu,

4. niezależnie od nadawcy i adresata dotycząca : umów, faktur, rachunków.

2. Inną niż wymieniona w ust. 1 korespondencję, przekazuje się bezpośrednio adresatom.

3. Korespondencję adresowaną do rady i jej organów przekazuje się w nienaruszonym stanie do stanowiska pracy ds. obsługi organów gminy.

4. Korespondencje adresowaną imiennie przekazuje się bezpośrednio adresatom.

§ 46

Zwróconą przez Burmistrza – przejrzaną i zadekretowaną korespondencję oraz umowy, rachunki i faktury przekazuje się za pośrednictwem Sekretarza Gminy na stanowisko zajmujące się czynnościami kancelaryjnymi w celu wpisania do dziennika korespondencji i rejestrów, a następnie do dalszego załatwienia określonym w zapisie dyspozycyjnym pracownikom Urzędu lub innym osobom.

§ 47

Szczegółowe zasady dotyczące korespondencji nie uwzględnione w niniejszym dziale, uregulowane są w instrukcji kancelaryjnej dla Urzędu Miasta i Gminy – Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1999 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych.

§ 48

Zasady postępowania z dokumentami niejawnymi określają przepisy szczególne.

Postanowienia końcowe.

§ 49

Wykaz szczegółowy obowiązków i odpowiedzialności każdego z pracowników Urzędu zawarty jest w zakresach czynności, które określają również zastępstwa w razie nieobecności.

§ 50

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 5 stycznia 2005 roku.

Załącznik Nr 1

Tryb pracy Urzędu Miasta i Gminy

1. Pracownicy Urzędu obowiązani są załatwiać sprawy bez zbędnej zwłoki,

2. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone w oparciu o dowody przedstawione przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub w oparciu o fakty i dowody powszechnie znane albo znane z urzędu organowi, przed którym toczy się postępowanie, bądź możliwe do ustalenia na podstawie danych, którymi rozporządza ten organ,

3. Załatwianie sprawy wymagającej postępowania wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowane – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania.

4. Przy załatwianiu spraw stosuje się najprostsze i najbardziej celowe formy załatwiania. Przy załatwianiu spraw indywidualnych z zakresu administracji publicznej pracownicy stosują przepisy KPA lub inne przepisy proceduralne, a w dziedzinie merytorycznej – przepisy prawne normujące dany dział gospodarki lub administracji,

5. Pracownicy załatwiający sprawy obywateli są obowiązani do należytego i wyczerpującego informowania stron o okolicznościach faktycznych i prawnych mogących mieć wpływ na ustalenia ich praw i obowiązków będących przedmiotem postępowania administracyjnego oraz czuwają nad tym, aby strony i inne osoby uczestniczące w postępowaniu nie poniosły szkody z powodu nieznajomości prawa, i w tym celu udzielają im niezbędnych wyjaśnień i wskazówek,

6. Z reguły obowiązujące pisemna forma załatwiania spraw. Załatwianie ustne może być stosowane wtedy, gdy przemawia za tym interes strony, a przepisy nie stoją temu na przeszkodzie. Treść oraz istotne motywy takiego załatwienia powinny być utrwalone w aktach w formie protokołu lub podpisanej przez stronę adnotacji.

7. Z rozmów przeprowadzonych z interesantami oraz czynności w terenie sporządza się, o ile nie jest dla nich przewidziana forma protokołu – notatkę służbową lub czyni się adnotację na aktach, jeżeli uzyskane tą droga wiadomości lub informacje maja istotne znaczenie w załatwianej sprawie. Notatki dołącza się do akt właściwej sprawy,

8. Inspektorzy i referenci załatwiają sprawy według kolejności ich wpływu i stopnia pilności. Każdą sprawę załatwia się oddzielnym pismem bez łączenia jej z inną sprawą nie mającą z nią bezpośredniego związku,

9. O każdym przypadku nie załatwienia sprawy w terminie inspektor (referent) obowiązany jest zawiadomić strony podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy,

10. Pracownik, który z nieuzasadnionych przyczyn nie załatwił sprawy w terminie lub nie dopełnił obowiązku wynikającego z pkt 9 podlega odpowiedzialności porządkowej lub dyscyplinarnej albo innej odpowiedzialności przewidzianej przepisami prawa,

11. Pracownicy zobowiązani są do ochrony tajemnicy służbowej w myśl art. 74 KPA oraz ustawy z dnia 22 stycznia 1999 roku o ochronie informacji niejawnej.
    Więcej...

© 2003 Internet-Info